دستگاه اسپکتروفوتومتر مادون قرمز (IR)+اجزای آن

IR اسپکتروفوتومتر همراه سیستم کامپیوتری متصل به آن

دستگاه اسپکتروفوتومتر مادون قرمز (IR) یک دستگاه تجهیزاتی است که برای اندازه گیری طیف جذبی مادون قرمز (IR) برای تحلیل ساختار مولکولی استفاده می‌شود. اجزای اصلی یک دستگاه IR عبارتند از:

1-منبع نور: جهت تولید پرتوهای IR، منبع نور شامل لامپ نور مادون قرمز، کوارتز، پلادیم کادمیوم، سنگ اوان، ترانسفورماتور Tungsten و برخی از لیزرها است.

2-محفظه نمونه: این محفظه برای قرار دادن نمونه IR استفاده می‌شود. نمونه پس از قرار گرفتن در داخل محفظه، به داخل دستگاه منتقل می‌شود تا پرتو IR از آن عبور کند .

3-مونوکروماتور: این عنصر جهت محدود کردن پرتوهای IR گسسته شده به یک طول موج خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

4-دتکتور: دستگاه IR دارای دیتکتوری برای تشخیص بسیار حساس اندازه گیری های گسسته پرتوهای IR است که پرتو وارده از نمونه را تشخیص می‌دهد.

5-صفحه نمایش: صفحه نمایش که اغلب یک تفنگ لیزر دارد، حاوی دسته های مختلف برای تنظیم و تعدیل عرض و ناحیه طیف مولکولی است.

همچنین، برخی از دستگاه‌های IR دارای قطعاتی همچون عدسی ها، آیینه ها، شبکه ها، پرده ها، سوئیچ ها، رله ها و برخی تجهیزات دیگر هستند که کارآیی یا دقت دستگاه را بالا می‌برند.

شماتیک اجزا و نحوه کار دستگاه IR