تصفیه آب ؛ مراحل و فرآیند های شیمیایی

تعریف و مراحل

تصفیه آب یک فرآیند حیاتی است که با استفاده از مراحل مختلف به منظور حذف آلودگی ها، باکتری ها، ویروس ها، ترشحات شیمیایی و دیگر آلودگی های موجود در آب انجام می شود. برخی از مراحل اصلی تصفیه آب عبارتند از:

1- نخستین مرحله تصفیه شامل فیلتراسیون و حذف مواد آلوده است. در این مرحله فیلتر های مختلف به کار گرفته شده و مواد شناور شامل گل، خاک و بقایای گیاهی از آب حذف می شود.

2- مرحله دوم شامل ته نشینی می باشد، که در آن کندوکاوی های ریز روی سطح فیلترهای در دسترس ،یکی پس از دیگری به نام رسوباتنشینی می کنند. در این مرحله، در حالتی که از پیش تعیین شده و زمان معینی تعیین شده، واحدهای ته‌نشینی،رسوب آسیابی و پمپ های بوداری زیر آب کار می کنند.

3- در مرحله سوم، پس از ته نشینی، آب با فاصله تعدادی از زاویه ها به حوضچه های باعث کاهش سرعت نوشته می شود. هدف از این مرحله ایجاد شرایط برای حذف ذرات کوچکتر است.

4- مرحله ی چهارم شامل بکتری شناسی است، که در آن آب تصفیه شده به سیستمی تزریق می شود که شامل تعدادی از باکتری هاست. باکتری ها به وسیله مسیر فیلتر باکتری شناسی رد شده ، با این روش ریخت‌شناسی باکتری در آب انجام می شود.

5- مرحله پایانی تصفیه آب شامل کربن فعال است. در این مرحله فیلترهای کربن فعال به عنوان فیلتر پایانی استفاده می شوند و از طریق جذب یون آلوده ها و شیمیایی های آلوده از آب حذف می شوند.ویژگی های آب پس از تصفیه شامل عدم وجود باکتری، ویروس، ترشحات شیمیایی و دیگر آلودگی ها می باشد. همچنین آب تصفیه شده تر و صاف تر است و مناسب برای مصرف در سیستم های مسکونی، کارگاه ها، شرکت ها، دفاتر و مراکز تفریحی است.

فرآیند های شیمیایی تصفیه آب

شمای کلی تصفیه آب از نظر تصفیه شیمیایی

فرآیندهای شیمیایی در تصفیه آب جهت حذف آلودگی های شیمیایی موجود در آب و بهبود کیفیت آب به کار گرفته می‌شوند. برخی از این فرآیندها عبارتند از:

1- اکسیداسیون: در این فرآیند، آلودگی های شیمیایی موجود در آب با استفاده از یک ماده اکسید کننده از بین می‌روند. مثالی از یک ماده اکسید کننده که در تصفیه آب به کار می‌رود، کلر است.

2- فرآیند ترسیب شیمیایی: در این فرآیند، مواد شیمیایی موجود در آب به طور خودکار ترسیب می‌شوند و به صورت رسوب در آب منعقد می‌گردند. جهت تسریع این فرآیند، ترکیبات شیمیایی دیگری مثل فلوکولانت ها نیز می‌تواند به آب افزوده شود.

3- کربن فعال: در این فرآیند، کربن فعال به طور عمده برای حذف مواد شیمیایی و آلاینده‌های آلی از آب استفاده می‌شود. فعال کربن می‌تواند آلودگی هایی مانند رنگ، بو، ترشحات شیمیایی و مواد آلی را از آب حذف کند.

4- فرآیند جذب: در این فرآیند، ذرات و مواد آلاینده از طریق مواد جذب‌کننده از آب حذف می‌شوند. برخی از مواد جذب کننده عبارتند از زئولیت، سنگ خارا، رس و زغال فعال.

5- نمک زدایی: در این فرآیند، نمک های موجود در آب حذف می‌شوند. این فرآیند شامل استفاده از ابزارهای مختلفی مانند تبخیر، تبدیل نوعی تلقیح به بلورهای قابل تشخیص و استفاده از فن آوری های جدیدی مثل ممبران جهت نمک زدایی است.ترکیبی از این فرآیندها و گاهی اوقات فرآیندهایی دیگر در تصفیه آب استفاده می شود تا کیفیت مناسب آب به دست آید.